Regulamin konkursu Universkin

Regulamin konkursu „Sposób na relaks

Organizatorem konkursu „Sposób na relaks” jest CROMA-PHARMA Sp. z o.o., ul.Puławska 381,02-801 Warszawa. Konkurs odbywa się na blogu: www.innooka.pl

§ 1 Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba, która jest: członkiem najbliższej rodziny organizatora; pracownikiem organizatora; związana z organizatorem umową zlecenia, o dzieło, współpracy, o świadczenie usług lub w jakikolwiek inny sposób współpracuje z organizatorem.

 3. Za członków najbliższej rodziny uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia.

§ 2 Czas i miejsce trwania konkursu

 1. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w Internecie, na blogu www.innooka.pl

 2. Konkurs rozpoczyna się w momencie publikacji wpisu i trwa do dnia 15.10.2017 do godz. 23:59.

§ 3 Zadanie konkursowe

 1. W celu wzięcia udziału w konkursie, należy: umieścić komentarz pod wpisem na blogu dotyczącym serum Universkin (https://paniodkosmetykow.pl/2017/09/personalizowane-serum-universkin.html) opisujący Twój ulubiony sposób na relaks.

 2. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną odpowiedź.

 3. Zabronione jest zgłaszanie do konkursu odpowiedzi konkursowych sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności odpowiedzi obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. Takie odpowiedzi konkursowe nie będą brały udziału w konkursie.

§ 4 Oświadczenia uczestnika

 1. Uczestnik konkursu, zgłaszając swoją odpowiedź konkursową do konkursu, oświadcza tym samym, że akceptuje niniejszy regulamin.

 2. Zgłaszając odpowiedź konkursową, uczestnik oświadcza, że stanowi ona przedmiot jego samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze, oraz że przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych a także nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich.

 3. Zgłaszając pracę konkursową, uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie odpowiedzi konkursowej w Internecie.

 4. W razie stwierdzenia przez organizatora nieprawdziwości oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, organizator może wykluczyć daną pracę konkursową z konkursu.

§ 5 Wybór zwycięzcy

 1. Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac konkursowych, organizator wybierze 10 (słownie: dziesięć) prac, kierując się następującymi kryteriami: kreatywność i unikalność odpowiedzi.

 2. Autorzy wybranych przez organizatora odpowiedzi są zwycięzcami konkursu.

 3. Wybór zwycięzców zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 16.10.2017 za pomocą komentarza pod postem Universkin (https://paniodkosmetykow.pl/2017/09/personalizowane-serum-universkin.html)

§ 6 Nagroda

 1. Każdy ze zwycięzców konkursu otrzyma nagrodę w postaci Hyaluronic Acid Mask – Odmładzająca maska z kwasem hialuronowym o łącznej wartości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt) złotych. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 2. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Nie można również przenieść prawa do nagrody na inną osobę.

 3. Organizator wyśle nagrody do zwycięzców pocztą. W związku z tym, zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem w celu przekazania mu adresu do wysyłki nagrody. Jeśli w ciągu 7 dni od ogłoszenia zwycięzców konkursu, zwycięzca nie skontaktuje się z organizatorem w celu przekazania adresu do wysyłki nagrody, nagroda zostaje do dyspozycji organizatora.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które nie spełniają któregokolwiek  z wymogów określonych w niniejszym regulaminie.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu w trakcie trwania konkursu.

 3. Reklamacje  dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail, na adres kontakt@innooka.pl, w trakcie trwania konkursu, jak również w ciągu 30 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.